[កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីជប៉ុន] វគ្គ១ ៖ សារៈសំខាន់នៃអាហារ

[កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីជប៉ុន] វគ្គ១៖ សារៈសំខាន់នៃអាហារ
ដើម្បីមើលវីដេអូដែលច្បាស់ សូមចុចលើពាក្យ HD ក្នុង “Setting” ខាងក្រោមផ្នែកស្តាំនៃវីដេអូ

ក្នុងទស្សនៈវិស័យក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពទារក កុមារនិងប្រជាជនកម្ពុជាអោយបានកាន់តែទូលាយ វ៉ាកូដុ ដែលមានអ្នកស្រី Masuda Sachiko ដែលជាអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភមានបទពិសោធន៍ជាង 30 ឆ្នាំមកពីប្រទេសជប៉ុន នឹងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលទារក កុមារនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរទទួល!
អ្នកឯកទេសអាហាររូបត្ថម្ភ Masuda Sachiko បានចាប់ផ្តើមការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកជំនាញអាហាររូបត្ថម្ភអាហារនៅក្រុមហ៊ុន Wakodo ក្នុងឆ្នាំ 1983 ។ មកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល 35 ឆ្នាំហើយ។ អ្នកស្រីបានធ្វើការនៅប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយផ្តល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ល្អ ៗ ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកម្តាយនិងទារក។
ប្រធានបទវគ្គ១នៅពេលនេះគឺ សារៈសំខាន់នៃអាហារ។
សូមជួយ Like & Share នូវវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអោយយើងខ្ញុំអាចបន្តធ្វើការចែករំលែកនេះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត។

“Always Loving Quality for Your Baby!”
#Wakodocambodia#nutritionprogram

 

[កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីជប៉ុន] វគ្គ១៖ សារៈសំខាន់នៃអាហារដើម្បីមើលវីដេអូដែលច្បាស់ សូមចុចលើពាក្យ HD ក្នុង "Setting" ខាងក្រោមផ្នែកស្តាំនៃវីដេអូក្នុងទស្សនៈវិស័យក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពទារក កុមារនិងប្រជាជនកម្ពុជាអោយបានកាន់តែទូលាយ វ៉ាកូដុ ដែលមានអ្នកស្រី Masuda Sachiko ដែលជាអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភមានបទពិសោធន៍ជាង 30 ឆ្នាំមកពីប្រទេសជប៉ុន នឹងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលទារក កុមារនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរទទួល!អ្នកឯកទេសអាហាររូបត្ថម្ភ Masuda Sachiko បានចាប់ផ្តើមការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកជំនាញអាហាររូបត្ថម្ភអាហារនៅក្រុមហ៊ុន Wakodo ក្នុងឆ្នាំ 1983 ។ មកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល 35 ឆ្នាំហើយ។ អ្នកស្រីបានធ្វើការនៅប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយផ្តល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ល្អ ៗ ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកម្តាយនិងទារក។ប្រធានបទវគ្គ១នៅពេលនេះគឺ សារៈសំខាន់នៃអាហារ។សូមជួយ Like & Share នូវវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអោយយើងខ្ញុំអាចបន្តធ្វើការចែករំលែកនេះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត។"Always Loving Quality for Your Baby!"#Wakodocambodia; #nutritionprogram

Posted by Wakodo Cambodia on Friday, May 4, 2018

 

Click to Hide Advanced Floating Content