គន្លឹះនៃការផ្តល់អាហារដំបូង ដល់ទារកតាមបែបជប៉ុន

គន្លឹះនៃការផ្តល់អាហារដំបូងដល់ទារកតាមបែបជប៉ុន
វាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារដំបូងដល់ទារកនៅដំណាក់កាលនេះទារកត្រូវបានណែនាំជាមួយនឹងរសជាតិនៃអាហារជាច្រើន។ ពួកគេក៏រៀនប្រើអញ្ចាញនិងអណ្តាតដើម្បីកិនអាហារមុនពេលលេប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរនៃការផ្តល់អាហារដំបូងខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។ ហើយ ក៏មានសំនួរជាច្រើនដូចជា
តើគួរចាប់ផ្តើមអាហារពេលណា?
តើគួរផ្តល់បរិមាណអាហារប៉ុណ្ណា?ហើយអ្វីពិសេសបំផុតនោះតើគួរផ្តល់អាហារមុខថ្មីដោយវិធីណាទើបត្រឹមត្រូវ?
ដូច្នេះសូមស្វែងយល់ពីចំនុចគួរប្រុងប្រយត្ន័នេះទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុ សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ វគ្គ៧ស្តីពី៖ [ ការណែនាំអាហារដំបូងទារក ]ដើម្បីមើលវីដេអូដែលច្បាស់ សូមចុចលើពាក្យ HD ក្នុង “Setting” ខាងក្រោមផ្នែកស្តាំនៃវីដេអូ
“Always Loving Quality for Your Baby!”
#Wakodocambodia#nutritionprogram#babystagefood

 

កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ វគ្គ៧

គន្លឹះនៃការផ្តល់អាហារដំបូងដល់ទារកតាមបែបជប៉ុនវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារដំបូងដល់ទារកនៅដំណាក់កាលនេះទារកត្រូវបានណែនាំជាមួយនឹងរសជាតិនៃអាហារជាច្រើន។ ពួកគេក៏រៀនប្រើអញ្ចាញនិងអណ្តាតដើម្បីកិនអាហារមុនពេលលេប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរនៃការផ្តល់អាហារដំបូងខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។ ហើយ ក៏មានសំនួរជាច្រើនដូចជាតើគួរចាប់ផ្តើមអាហារពេលណា?តើគួរផ្តល់បរិមាណអាហារប៉ុណ្ណា?ហើយអ្វីពិសេសបំផុតនោះតើគួរផ្តល់អាហារមុខថ្មីដោយវិធីណាទើបត្រឹមត្រូវ?ដូច្នេះសូមស្វែងយល់ពីចំនុចគួរប្រុងប្រយត្ន័នេះទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុ សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ វគ្គ៧ស្តីពី៖ [ ការណែនាំអាហារដំបូងទារក ]ដើម្បីមើលវីដេអូដែលច្បាស់ សូមចុចលើពាក្យ HD ក្នុង "Setting" ខាងក្រោមផ្នែកស្តាំនៃវីដេអូ"Always Loving Quality for Your Baby!"#Wakodocambodia; #nutritionprogram; #babystagefood

Posted by Wakodo Cambodia on Friday, October 19, 2018

 

 

Click to Hide Advanced Floating Content