វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ [ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុវគ្គ៩៖ ដំណាក់កាលផ្តល់អាហារ (វគ្គ២)]

កូនមិនព្រមញុំា និងនៅតែពិបាកតាមបញ្ចុក? 
លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់តែងមានកង្វល់និងបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញជាច្រើនជាមួយការផ្តល់អាហារ ការមើលថែកូន ជាពិសេសពេលកូនមិនព្រមអង្គុយស្ងៀមញុំា។ ទាំងអស់នោះពិតជាធ្វើឱ្យប៉ាម៉ាក់ត្រូវអស់កម្លាំងខ្លាំង។ 
ដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ អ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រី Masuda Sachiko និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ឋនឹងបញ្ហានេះក្នុង [ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុវគ្គ៩៖ ដំណាក់កាលផ្តល់អាហារ (វគ្គ២)] វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ។
“Always Loving Quality for Your Baby!”
#Wakodocambodia#nutritionprogramQ&A; #weaningfood (part2);

Q&A9

កូនមិនព្រមញុំា និងនៅតែពិបាកតាមបញ្ចុក? លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់តែងមានកង្វល់និងបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញជាច្រើនជាមួយការផ្តល់អាហារ ការមើលថែកូន ជាពិសេសពេលកូនមិនព្រមអង្គុយស្ងៀមញុំា។ ទាំងអស់នោះពិតជាធ្វើឱ្យប៉ាម៉ាក់ត្រូវអស់កម្លាំងខ្លាំង។ ដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ អ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រី Masuda Sachiko និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ឋនឹងបញ្ហានេះក្នុង [ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុវគ្គ៩៖ ដំណាក់កាលផ្តល់អាហារ (វគ្គ២)] វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ។"Always Loving Quality for Your Baby!"#Wakodocambodia; #nutritionprogramQ&A; #weaningfood (part2);

Posted by Wakodo Cambodia on Friday, February 1, 2019
Click to Hide Advanced Floating Content