វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ [ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុវគ្គ១០៖ វគ្គបញ្ចប់នៃការផ្តល់អាហារដំបូងរបស់ទារក ]

ស្វាគមន៍មកកាន់ [ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុវគ្គ១០៖ វគ្គបញ្ចប់នៃការផ្តល់អាហារដំបូងរបស់ទារក ] វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ។
តើគួរអោយកូនញុំាប្រឡូកប្រឡាក់ដោយដៃគេ?
ពេលកូនអាយុប៉ុន្មាន ទើបខ្ញុំអាចអោយកូនញុំាទឹកដោះគោស្រស់បាន?
សូមជួបជាមួយអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រី Masuda Sachiko ពី Wakodo
ដូច្នេះម៉ាក់ប៉ាអាចជួយឱ្យទារកមានមានសុខភាពល្អជនិងអាកប្បកិរិយាល្អក្នុងការទទួលទានអាហារ។ ការយល់ដឹងពីអាហារទារកនឹងជួយ អោយ អ្នកម៉ាក់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់ទារកក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដែលសមស្របនឹងសមត្ថភាពរំលាយអាហាររបស់ទារក។
“Always Loving Quality for Your Baby!”
#Wakodocambodia#nutritionprogram#stagesofweaningQ&A(part 3);

Q&A10

ស្វាគមន៍មកកាន់ [ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុវគ្គ១០៖ វគ្គបញ្ចប់នៃការផ្តល់អាហារដំបូងរបស់ទារក ] វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ។តើគួរអោយកូនញុំាប្រឡូកប្រឡាក់ដោយដៃគេ?ពេលកូនអាយុប៉ុន្មាន ទើបខ្ញុំអាចអោយកូនញុំាទឹកដោះគោស្រស់បាន?សូមជួបជាមួយអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រី Masuda Sachiko ពី Wakodoដូច្នេះម៉ាក់ប៉ាអាចជួយឱ្យទារកមានមានសុខភាពល្អជនិងអាកប្បកិរិយាល្អក្នុងការទទួលទានអាហារ។ ការយល់ដឹងពីអាហារទារកនឹងជួយ អោយ អ្នកម៉ាក់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់ទារកក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដែលសមស្របនឹងសមត្ថភាពរំលាយអាហាររបស់ទារក។"Always Loving Quality for Your Baby!"#Wakodocambodia; #nutritionprogram; #stagesofweaningQ&A(part 3);

Posted by Wakodo Cambodia on Wednesday, February 27, 2019
Click to Hide Advanced Floating Content